DOSSIER

Vernietigingsrecht van het dossier

Algemeen: Bij POBOS BV wordt altijd voor de behandeling start een intakefomulier ingevuld. Daarin wordt gewezen op de huisregels en o.a. ook op het vernietigen van het dossier na de behandeling. Door middel van het plaatsen van de handtekening geeft de cliënt aan akkoord te zijn met het vernietigen van het dossier behoudens hij expliciet aangeeft niet akkoord te gaan met het vernietigen van het dossier. Tijdens het intakegesprek wordt dit ook nog eens aan de orde gesteld!

Specifiek: De cliënt kan de psycholoog ook specifiek verzoeken zijn dossier te vernietigen. Aan dit verzoek moet binnen drie maanden worden voldaan. Alleen als er een wettelijk voorschrift of het aanmerkelijk belang van een ander dan de cliënt tegen vernietiging is, wordt het dossier bewaard (WGBO artikel 7:455). De wet stelt de eis dat de gegevens in ieder geval na 15 jaar moeten worden vernietigd. In speciale situaties (zie specificaties) vervalt deze plicht.

In verband met controle door de zorgverzekeraar en de fiscus worden financiële gegevens (declaraties) apart gehouden. Het vernietigingsrecht van de cliënt gaat boven de bewaarplicht van de psycholoog. Het verzoek tot vernietiging moet wel bewaard worden.

Concreet: Sedert de start van deze praktijk (1998) wordt een intakeformulier gehanteerd waarop de client persoonlijke gegevens noteert en verklaart client kennis genomen te hebben  van de huisregels. Tevens geeft client  aan dat hij/zij verzoekt tot vernietiging van het dossier na de verplichte periode van materiele controle door de zorgverzekeraar. Indien client dit niet wil (want er is sprake van een keuze) geeft client dit ook aan op het intakeformulier en dan wordt het dossier 15 jaar bewaard. Het vernietigen van een dossier mag op schriftelijk verzoek van de client zelf (behoudens bij een aanmerkelijk motief het dossier niet te vernietigen, bijvoorbeeld bij een gedwongen opname, een zeldzame erfelijke ziekte of een lopende juridische procedure waarin uw dossier een rol zou kunnen spelen). De behandelaar heeft het recht een dossier te vernietigen (wederom behoudens eerder genoemde zaken) bij het stoppen van de praktijk om belangrijke redenen bijvoorbeeld ernstige ziekte en/of pensioen. Indien client naast ondertekening van het intakefomulier en akkoordverklaring van dossiervernietiging na behandeling behoefte heeft om expliciet een verklaring voor vernietiging van dossier te tekenen kan hij deze opvragen.