HUISREGELS

Wat u moet weten:

▪Consulten vinden plaats op maandag tot en met vrijdag (zaterdag ook bespreekbaar) doorgaans op normale kantoortijden en uitsluitend op afspraak.

▪Bij verhindering en besmettelijke virus  dient men zich af te melden bij voorkeur per email en wel 2 dagen van te voren. Bij niet verschijnen zonder afmelding behoudens (aantoonbare) overmacht worden de kosten als no show in rekening gebracht.

▪Bij het niet nakomen van gemaakte afspraken en bij het niet voldoen van de kosten heeft de behandelaar het recht de behandeling te stoppen.

▪Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de persoon die in behandeling is wordt geen informatie gegeven aan derden. Indien informatie verstrekt wordt gebeurt dit alleen schriftelijk.

▪Voordat een behandeling gestart wordt is  een verwijzing van de huisarts nodig. Tevens moet een bewijs van zorgverzekering overlegd  en ID-kaart ter inzage overlegd worden.

▪De kosten van de consulten zijn gebaseerd op de NZa-tarieven van het betreffende behandeljaar en/of op de gangbare vergoedingen van de gecontracteerde zorgverzekeraars (opvraagbaar). Zie ook: tarieven.

▪In principe wordt geen wachtlijst gehanteerd en kan een client na overleg van verwijzing en ingevuld intakeformulier binnen 2-3 weken starten met behandeling.

▪Elke client ontvangt een samenvattend  kort verslag met diagnose en van belang zijnde zaken voor de behandeling. Op speciaal verzoek van client kan een uitgebreider verslag gemaakt worden. Nadere informatie hieromtrent is opvraagbaar.

▪Er worden geen psychodiagnostische verslagen/verklaringen gemaakt voor een primair juridisch doel. Een behandelend psycholoog kan zich geen professioneel oordeel  vormen of uitspraken  doen over de feitelijke toedracht van bepaalde gebeurtenissen met betrekking tot de cliënt. Voor de behandeling is de beleving van de cliënt van bepaalde gebeurtenissen relevant, de behandelend psycholoog doet daarbij niet aan waarheidsvinding en doet ook geen onderzoek naar de feitelijke gang van zaken. Een dergelijk professioneel oordeel verdraagt zich niet met de rolintegriteit en het beroepsgeheim  van de behandelend psycholoog. De behandelend psycholoog zal vanwege het beroepsgeheim  ook niet als getuige van de client optreden.

▪Bij klachten is het gebruikelijk en wenselijk eerst de klacht met de behandelaar te bespreken. Indien dit niet tot een oplossing leidt kan men een klacht indienen bij het medisch tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

▪Sedert de start van deze praktijk (1998) wordt een intakeformulier gehanteerd waarop de client  persoonlijke gegevens noteert en verklaart client  kennis genomen te hebben  van de huisregels. Tevens geeft client  aan dat hij/zij verzoekt tot vernietiging van het dossier na de verplichte periode van materiele controle door de zorgverzekeraar. Indien client dit niet wil (want er is sprake van een keuze) geeft client dit ook aan op het intakeformulier en dan wordt het dossier 15 jaar bewaard. Het vernietigen van een dossier mag op schriftelijk verzoek van de client zelf (behoudens bij een aanmerkelijk motief het dossier niet te vernietigen, bijvoorbeeld bij een gedwongen opname, een zeldzame erfelijke ziekte of een lopende juridische procedure waarin uw dossier een rol zou kunnen spelen). De behandelaar heeft het recht een dossier te vernietigen (wederom behoudens eerder genoemde zaken) bij het stoppen van de praktijk om belangrijke redenen bijvoorbeeld ernstige ziekte en/of pensioen. Zie verder het menu DOSSIER!